REGULAMIN SERWISU

I. DEFINICJE

1. Usługodawca - Fundacja „Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem” z siedzibą w Łodzi, ul. Narutowicza 105a/3, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 419526, NIP: 7252060488, REGON: 101419695.

2. Użytkownik - osoba fizyczna, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

3. Usługa - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę, w oparciu o niniejszy regulamin, w serwisie internetowym Liderzy.AI.

4. Konwersatoria - Usługa pod pełną nazwą „Kuźnia biznesowych liderów AI”, będący częścią projektu badawczego dotyczącego asymilacji innowacji cyfrowych.

 

II. ZAKRES USŁUG

1. Konwersatoria odbędą się w 100% zdalnie.

2. Link do dedykowanej platformy, na której odbędzie się Konwersatorium zostanie przesłany Użytkownikowi na 1 dzień przed jej przeprowadzeniem, na służbowe adresy poczty elektronicznej podane podczas rejestracji.

3. Konwersatoria będą miały postać serii prezentacji wykładów, sesji Q&A, konsultacji, spotkań z gośćmi specjalnymi - prezentujących w jaki sposób firmy działające w Polsce podchodzą do wdrażania idei AI. Lich lista i zakres tematyczny spotkań znajduje się na stronie https://liderzy.ai/.

 

III. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

1. Podstawowe wymagania techniczne niezbędne do skorzystania z Usług, są następujące:

a. połączenie z siecią Internet,

b. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML),

c. adres poczty elektronicznej.

2. Udział w Konwersatoriach jest odpłatny:

- w kwocie 700 zł. netto; kwota ta obejmuje udział w cyklu konwersatoriów oraz dostęp do nagrań i materiałów na 6 miesięcy od zakończenia cyklu, a także imienny certyfikat udziału - jest to tzw. wersja pro.

3. Dla pracowników nie będących pracownikami firm informatycznych, doradczych, wdrożeniowych, edukacyjnych (także uczelniami), szkoleniowych oraz jednoosobowych działalności gospodarczych, zatrudnionych w firmach mających minimum 150 pracowników istnieje możliwość nieodpłatnego udziału w wykładach - bez udziału w konsultacjach, bez spotkań z gośćmi specjalnymi, bez dostępu do nagrań i materiałów oraz bez otrzymania certyfikatu udziału - jest to tzw. wersja basic. 

4. Warunkami niezbędnymi do udziału w Konwersatoriach jest:

a. przesłanie poprawnie wypełnionego zgłoszenia dostępnego na stronie https://liderzy.ai

b. zaakceptowanie kandydatury przez Usługodawcę - po weryfikacji warunków formalnych

c. wniesienie odpłatności za udziału w Konwersatoriach w wersji PRO na podstawie wystawionej faktury.

5. Faktura zostanie wystawiona przez Usługodawcę z 30-dniowym terminem płatności.

6. Kontakt z Usługodawcą jest możliwy za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej sobczak@robonomika.pl.

7. Usługodawca jest uprawniony do odwołania lub zmiany terminu Konwersatoriów, jeżeli ich przeprowadzenie okazało się niemożliwe lub znacznie utrudnione (w tym nie zbierze się grupa minimum 20 osób). W takim wypadku wszystkie środki pobrana od Użytkowników zostaną zwrócone w przeciągu 7 dni roboczych na wskazane konta bankowe.

8. Usługodawca jest uprawniony do dokonywania zmian w programie Konwersatoriów. 

9. Użytkownik obowiązany jest nie ujawniać nikomu przekazanych mu przez Usługodawcę danych służących do uzyskania dostępu do Konwersatoriów. Jeżeli Usługodawca wykryje, że danymi dostępowymi Użytkownika posługuje się więcej niż jedna osoba lub inna osoba niż Użytkownik, ma on prawo ograniczyć liczbę aktywnych sesji Użytkownika do jednej, usunąć Użytkownika z wszystkich sesji, w których nastąpiło zalogowanie lub zablokować Użytkownikowi dostęp do pozostałych spotkań w ramach Konwersatoriów.

10. Materiały udostępnione Użytkownikom przez Usługodawcę są do ich osobistego użytku i nie mogą być udostępniane osobom trzecim.

11. Użytkownik nie może dokonywać we własnym zakresie rejestracji (nagrywania) przebiegu Konwersatoriów. Jeżeli Usługodawca wykryje, że takie działanie ma miejsce ma on prawo zablokować Użytkownikowi dostęp do pozostałych spotkań w ramach Konwersatoriów.

12. W uzasadnionych przypadkach Usługodawca ma prawo przyznać nieodpłatny dostęp do Konwersatoriów wybranym osobom.

 

IV. PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW

1. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.

2. Dane osobowe Użytkowników - w postaci adresów poczty elektronicznej, numerów telefonów, adresu na profilu na serwisie LinkedIn, imienia i nazwiska, nazwy stanowiska, wizerunku (także głosowego) - będą przetwarzane przez Usługodawcę w następujących celach:

a. rejestracja na Konwersatoria, komunikowanie się w związku z Konwersatoriami, realizacji cyklu spotkań w ramach Konwersatoriów i udostępnianie materiałów po zakończeniu Konwersatoriów,

b. prowadzeniu przez Usługodawcę i członków jego Zarządu projektów badawczych dotyczących innowacji cyfrowych,

c. informowania Użytkowników o kolejnych projektach badawczych i edukacyjnych w latach 2023-2027 w których realizację jest zaangażowany Wykonawca.

3. Dane osobowe Użytkowników nie będą ujawniane innym podmiotom, z wyjątkiem sytuacji, gdy taki obowiązek wynika z przepisów prawa. W przypadku korzystania przez Usługodawcę z usług innych podmiotów, dane osobowe mogą być im ujawnione na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, a podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności przetwarzanych danych i ich odpowiedniego zabezpieczenia.

4. Dane osobowe Użytkowników nie będą podlegały profilowaniu ani - na podstawie tych danych - nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do organizacji, obsługi i komunikowania się z Użytkownikiem w związku z Konwersatoriami. 

6. Użytkownik ma prawo do dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania. Przysługuje mu również prawo wniesienia sprzeciwu co do ich przetwarzania lub wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO.

 

V. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE DOT. USŁUG

1. Użytkownicy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług.

2. Reklamacje rozpatruje Usługodawca.

3. Reklamacja może zostać wysłana pocztą elektroniczną na adres: sobczak@robonomika.pl.

4. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie Użytkownika i wskazanie okoliczności uzasadniających jej złożenie.

5. Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrywane w terminie 14 dni od ich otrzymania od Użytkownika.

6. O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia reklamacji Usługodawca zawiadomi Użytkownika pocztą elektroniczną niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.

 

VI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I ZASADY ZWROTU ŚWIADCZEŃ

1. Użytkownik-konsument, który zawarł umowę o świadczenie Usług, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2. Termin do odstąpienia od umowy, o której mowa w pkt 1 wygasa po upływie 14 dni od dnia jej zawarcia.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik-konsument musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy, w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres Usługodawcy lub pocztą elektroniczną na adres sobczak@robonomika.pl). Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik-konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca zwraca Użytkownikowi-konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Użytkownika-konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

6. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika-konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Użytkownik-konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Użytkownik-konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Użytkownikowi-konsumentowi w odniesieniu do umów:

• świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

• o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

VII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Użytkownik-konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Należą do nich:

• Mediacja - prowadzona przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej (WIIH) oraz ich zamiejscowe oddziały. Prowadzi się ją na wniosek Użytkownika-konsumenta lub z urzędu po wyczerpaniu drogi reklamacyjnej. Postępowanie mediacyjne jest bezpłatne – oprócz ewentualnych kosztów rzeczoznawców. Mediacja jest dobrowolna, tzn. muszą na nią wyrazić zgodę obie strony umowy. 

• Stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy WIIH - sądy te rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikające z umów sprzedaży produktów i świadczenia usług. Postępowanie jest bezpłatne, za wyjątkiem ewentualnych kosztów rzeczoznawców. Mają dobrowolny charakter dobrowolny tzn. na poddanie sprawy rozstrzygnięciu sądu polubownego muszą wyrazić zgodę obie strony umowy. 

• Miejscy (powiatowi) rzecznicy konsumentów - mający siedziby w miejscowościach, w których znajdują się są starostwa powiatowe lub urzędy miasta na prawach powiatu. Do ich zadań należy w szczególności zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów.

2. Szczegółowe informacje na temat zasad dostępu do procedur pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, zostały umieszczone na witrynie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pod adresem internetowym https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

FUNDACJA „OŚRODEK STUDIÓW 

NAD CYFROWYM PAŃSTWEM” 

UL. NARUTOWICZA 105A/3

90-145 ŁÓDŹ

TEL: +48 42 27 97 113

E-MAIL: SOBCZAK@ROBONOMIKA.PL

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić